amnipunkcja

Kiedy wykonać badania prenatalne

Odpowiedź na pytanie o to kiedy wykonać badanie pre­na­talne wydaje się prosta: „jak najw­cześniej”. Im szy­b­ciej zdi­ag­no­zowane zostaną wady i niepraw­idłowości, tym skuteczniejsze będzie lecze­nie. Lekarz (a także matka) będą mogli się także lep­iej przy­go­tować do przyjś­cia dziecka na świat.

Ist­nieją różne bada­nia pre­na­talne, dzieli się je na metody niein­wazyjne (testy prze­siewowe) oraz inwazyjne (bada­nia rozstrzy­ga­jące). Te pier­wsze wykony­wane są w celu określe­nia ryzyka roz­woju choroby, drugie pozwalają na jej ostate­czne rozpoz­nanie.
O tym kiedy kobi­eta może pod­dać się bada­niu pre­na­tal­nemu decy­duje wiek ciąży. Będzie on inny dla każdego badania.

Przed planowaną ciążą lub już będąc w ciąży warto też wykonać test gene­ty­czny w kierunki trom­bofilii. Kluc­zowa jest w tym wypadku mutacja  w genie MTHFR. Jest ona bardzo pop­u­larna i przy­czy­nia się do wys­tępowa­nia wad cewy ner­wowej u noworod­ków a nawet zwięk­szonego ryzyka wys­tąpi­enia Zespołu Downa. Jak to możliwe? Gen MTHFR odpowiada na praw­idłowe przyswa­janie kwasu foliowego. W wyniku jego mutacji pro­ces ten jest zabur­zony, co prowadzi do groźnych powikłań. Więcej na temat samego badania …

Kiedy wykonać niein­wazyjne bada­nia prenatalne?

  • Między 10 a 14 tygod­niem ciąży – test PAPP-A oraz pier­wsze badanie USG
  • Między 15 a 21 tygod­niem ciąży – USG genetyczne
  • Po 14 tygod­niu ciąży – test potrójny
  • Koniec pier­wszego trymestru ciąży (ok. 12, 13 tygod­nia ciąży) – badanie przepływu w obrę­bie prze­wodu żyl­nego oraz Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Kiedy wykonać inwazyjne bada­nia  w ciąży

  • Między 13 a 19 tygod­niem ciąży – Amniopunkcja
  • Od 18 tygod­nia ciąży — Kordocenteza
  • Między 18 a 20 tygod­niem ciąży – Fetoskopia

Jak ustalić wiek ciąży?

Przed wyko­naniem bada­nia pre­na­tal­nego niezbędne jest dokładne ustal­e­nie momentu, w którym doszło do zapłod­nienia. Najczęś­ciej wiek ciąży, a tym samym przy­bliżony ter­min porodu wyz­nacza się na pod­stawie daty pier­wszego dnia miesiączki. Tydzień ciąży można też określić pod­czas bada­nia ultra­sono­graficznego (USG). Przeczy­taj jak ustalić datę poczęcia »

.nowe_badania_prenatalne_tabelka_badania

06/06/2015

Dodaj komentarz

*