kardocenteza

Co to jest USG 2D, 3D4D?

Pod­sta­wowa część bada­nia USG ciąży odbywa się w obra­zie dwuwymi­arowym (tak zwanej prezen­tacji B), na którym obser­wu­jemy przekroje wnętrza macicy i zarysy ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych.

Jest to najważniejsza część bada­nia USG, umożli­wia­jąca ocenę wielkości i ksz­tałtu różnych części ciała płodu, struk­tur anatomicznych, łożyska, ilości wód płodowych. Nowszej gen­er­acji aparaty USG umożli­wiają również ocenę przepływu krwi (badanie dopplerowskie) przez różne naczy­nia płodu i matki, dostar­cza­jącą bardzo ważnych infor­ma­cji o funkcji serca, łożyska i innych narządów i o dobrostanie płodu.

Nowocześniejsze aparaty USG umożli­wiają trójwymi­arową rekon­strukcję obrazu płodu i wnętrza macicy, nawet w cza­sie rzeczy­wistym, uwidacz­ni­a­jącą ruchy płodu. Dzięki bada­niu trójwymi­arowemu: 3D możliwe jest nie tylko uzyskanie pięknego obrazu dziecka zrozu­mi­ałego dla obser­wu­jącej badanie kobi­ety ciężarnej, ale również uzyskanie przekro­jów anatomicznych niedostęp­nych w bada­niu dwuwymi­arowym, ułatwia­ją­cych rozpoz­nanie wad wrodzonych.

Tak zwane obra­zowanie 4D to obra­zowanie trójwymi­arowe w cza­sie rzeczy­wistym, umożli­wia­jące obserwację ruchów płodu, pracy serca, dostar­cza­jące wielu infor­ma­cji niedostęp­nych w bada­ni­ach trady­cyjnych, dostępne na najnowocześniejszych aparat­ach. Dzięki temu bada­niu łatwiejsze jest uwidocznie­nie pewnych cech płodu, które mogą świad­czyć o różnych chorobach, między innymi genetycznych.

.
Infor­ma­cja w całości pochodzi ze strony dr n. med. Lecha Dudarewicza

20/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.