czynalezysiebac

Badania prenatalne

Czekasz na dziecko… Czu­jesz na zmi­anę zach­wyt i niepokój, uniesie­nie i strach. Czy dziecko będzie zdrowe? Każda wiz­yta u lekarza uspokaja cię tylko na chwilę. Chci­ałabyś wiedzieć więcej, chci­ałabyś wiedzieć na pewno. Rozwiązaniem mogą stać się bada­nia prenatalne!

Wciągu ostat­nich kilku­nastu lat w położnictwie nastąpiły ogromne zmi­any - płód stał się pac­jen­tem, który jest diag­no­zowany i może być lec­zony w łonie matki. Pojaw­iły się też nowe bada­nia pre­na­talne o bardzo dużej czułości, wykony­wane z krwi matki – tj. test NIFTY czy Har­mony. Właś­ciwa i wczesna diag­noza ma ogromne znacze­nie dla losów ciąży.

Masz 97% szans, że bada­nia pre­na­talne nie wykryją nieprawidłowości

W zde­cy­dowanej więk­szości przy­pad­ków bada­nia pre­na­talne przynoszą spokój przyszłej mamie. Nawet, gdy prze­siewowe bada­nia pre­na­talne wskażą na pod­wyżs­zone ryzyko wys­tąpi­enia niepraw­idłowości, często bada­nia diag­nos­ty­czne nie potwierdzają choroby i ostate­cznie dziecko rodzi się zdrowe. Z kolei wcześniejsza wiedza o niepraw­idłowości może ura­tować zdrowie, a nawet życie dziecka.

Przeczy­taj wypowiedź eksperta: Bada­nia pre­na­talne — czy rzeczy­wiś­cie należy się bać

Bada­nia pre­na­talne refun­dowane są tylko kobi­etom powyżej 35 roku życia

Dzieje się tak dlat­ego, gdyż najwięk­sze ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Downa jest u starszych matek. Niestety jed­nak aż 70% dzieci z tą chorobą rodzą matki, które nie ukończyły jeszcze 35go roku życia. Paradoks? Nie, po prostu 95% dzieci rodzi się matkom młod­szym, które często nie maja poję­cia, co im grozi.

Jakie bada­nia pre­na­talne wykonać?

Mianem badań pre­na­tal­nych nazy­wamy bada­nia prze­siewowe wykony­wane w ciąży: USG gene­ty­czne, test PAPP-A, test NIFTY oraz bada­nia diag­nos­ty­czne tj. amniop­unkcję czy biop­sję kos­mówki. Warto też pod­kreślić, że nie są to jedyne bada­nia, które warto wykonać w ciąży. Mało mówi się np. o teś­cie w kierunku wrod­zonej trom­bofilii. Takie badanie wykonuje się tylko raz na całe życie, a może ono mieć kluc­zowe znacze­nie dla przyszłej mamy i dziecka.

Wrod­zona trom­bofilia jest jedną z przy­czyn kom­p­likacji w II i III trymestrze ciąży, nawykowych poronień, wad cewy ner­wowej a nawet Zespołu Downa (bada­nia mówią o dwukrot­nym zwięk­sze­niu ryzyka tej choroby). Co więcej zwięk­sza też ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepu, który może doprowadzić do śmierci ciężarnej. Wdrożone odpowied­nie lecze­nie far­mako­log­iczne może uchronić przyszłą mamę i dziecko przed groźnymi powikła­ni­ami i zwięk­szyć szanse na szczęśliwy poród.

               Przeczy­taj więcej: Trom­bofilia w ciąży …

Bada­nia pre­na­talne — najważniejsze informacje

Ogól­nie o bada­ni­ach prenatalnych

Niein­wazyjne (prze­siewowe) bada­nia prenatalne

Inwazyjne (diag­nos­ty­czne) bada­nia prenatalne

Inne bada­nia w ciąży

Przeczy­taj również:

04/06/2015

Dodaj komentarz

*