czynalezysiebac

Badania prenatalne

Czekasz na dziecko… Czu­jesz na zmi­anę zach­wyt i niepokój, uniesie­nie i strach. Czy dziecko będzie zdrowe? Każda wiz­yta u lekarza uspokaja cię tylko na chwilę. Chci­ałabyś wiedzieć więcej, chci­ałabyś wiedzieć na pewno. Rozwiązaniem prob­lemu mogą stać się bada­nia prenatalne!

Wciągu ostat­nich kilku­nastu lat w położnictwie nastąpiły ogromne zmi­any — płód stał się pac­jen­tem, który jest diag­no­zowany i może być lec­zony w łonie matki. Pojaw­iła się też alter­natywa dla badań inwazyjnych, pre­cyzyjnych ale obar­c­zonych pewnym ryzykiem dla ciąży.

W kra­jach zachod­niej europy funkcjonują od lat bez­pieczne bada­nia niein­wazyjne, które teraz są dostępne także w Polsce. Anal­iza bio­chemiczna krwi matki oraz USG umożli­wiają rozpoz­nanie więk­szości chorób nien­ar­o­d­zonego płodu, z których wiele można leczyć po urodze­niu, a niek­tóre nawet przed urodze­niem. Właś­ciwa i wczesna diag­noza ma ogromne znacze­nie dla losów ciąży.

Dowiedz się, dlaczego warto zro­bić bada­nia prenatalne…

W Polsce pro­ponuje się  refun­dowane bada­nia pre­na­talne tylko kobi­etom powyżej 35 roku życia

Dzieje się tak dlat­ego, gdyż najwięk­sze ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Downa jest u starszych matek. Niestety jed­nak aż 70% dzieci obar­c­zonych tą chorobą rodzą matki, które nie ukończyły jeszcze 35go roku życia. Paradoks? Nie, po prostu 95% dzieci rodzi się matkom młod­szym, które często nie maja poję­cia, co im grozi.

Inne bada­nia w ciąży

Czy wiesz, że bada­nia pokazują, że zwięk­szone ryzyko urodzenia dziecka z Zespołem Downa doty­czy też osób z mutacją w genie MTHFR? Co ciekawe mutacja ta nie daje żad­nych objawów chorobowych. W jej wyniku nato­mi­ast dochodzi do niepraw­idłowego wchła­ni­a­nia kwasu foliowego. Wiedza na temat obec­ności mutacji u matki jest kluc­zowa. Dzięki niej można pod­jąć proste i bez­pieczne dla dziecka lecze­nie i tym samym uchronić je przed groźnymi powikła­ni­ami. Więcej na temat bada­nia ….

.nowosc_nieinwazyjne_bezpieczne_badanie

Bada­nia pre­na­talne — najważniejsze informacje

Ogól­nie o bada­ni­ach prenatalnych

Niein­wazyjne bada­nia prenatalne

Inwazyjne bada­nia prenatalne

Inne bada­nia w ciąży - najważniejsze informacje

Infor­ma­cje o innych bada­ni­ach w ciąży zna­jdziesz tutaj »

Kalen­darz badań w ciąży

.nowe_badania_prenatalne_tabelka_badania

.

04/06/2015

Dodaj komentarz

*