Czy rzeczywiście należy się bać badań prenatalnych?

Obawy przed badaniami prenatalnymi

Bada­nia pre­na­talne, czyli prze­durodzeniowe, pozwalają przyszłym rodz­i­com poz­nać stan zasad­niczych ele­men­tów budowy i czyn­ności orga­nizmu dziecka jeszcze na etapie życia płodowego. — Każda pac­jen­tka, która zde­cy­duje się na ich wyko­nanie nieza­leżnie od wieku, uwarunk­owań rodzin­nych i swo­jej przeszłości ma 97% szans, że lekarz nie wykryje żad­nych anom­alii. PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU>>

Oceń

Data publikacji: 01/10/2019, Data aktualizacji: 09/11/2021

Możliwość komentowania została wyłączona.