czynalezysiebac

Cesarskie cięcie

Cesarskie cię­cie (potocznie zwane także cesarką) jest zabiegiem chirur­gicznym, który polega na roz­cię­ciu powłok brzusznych oraz macicy i wyję­ciu dziecka. Zwykle cesarskie cię­cie wykonuje się wów­czas, gdy poród nat­u­ralny jest z określonych przy­czyn niemożliwy lub też stanowi zagroże­nie dla życia matki lub dziecka.

Cesarskie cię­cie jest sto­sunkowo poważnym zabiegiem chirur­gicznym. Przeprowadza się go w znieczu­le­niu zewnątr­zo­ponowym lub też pod­pa­jeczynówkowo. Zawsze jest on planowany chyba, że okoliczności wyma­gają szy­bkiej reakcji ze strony lekarza. Jeśli zabieg wykony­wany jest w try­bie nieplanowanym sto­suje się zwykle znieczu­le­nie ogólne czyli narkozę. Zgod­nie z zalece­ni­ami Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia ilość ciąż zakońc­zonych cesarskim cię­ciem nie powinna przekraczać 15%.

Warto wiedzieć!

 • Będąc w ciąży automaty­cznie zna­j­du­jesz się w grupie wysok­iego ryzyka zachorowa­nia na zakrzepicę.
 • U kobiet po cesarskim cię­ciu wys­tępuje zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę.
 • U 90% ciężarnych cho­ru­ją­cych na zakrzepicę, objawy wys­tępują tylko w lewej nodze.

Jed­nym z najniebez­pieczniejszych powikłań ciąży i połogu jest zakrzepica. Być może nie słysza­łaś jeszcze o tym, że zakrzepica bardzo często prze­b­iega bezob­ja­wowo, a zator tęt­nicy płuc­nej bywa przy­czyną zgonu ciężarnych. Więcej infor­ma­cji na temat zakrzepicy w ciąży…

Wskaza­nia do wyko­na­nia cesarskiego cięcia:

Wbrew pozorom wskaza­nia do cesarskiego cię­cia wcale nie są takie oczy­wiste. Stanowią one przed­miot sporów oraz dys­put naukowych. Do tych oczy­wistych zal­iczyć możemy m.in. następujące.

Wskaza­nia położnicze cesarskiego cięcia:

 • niepraw­idłowe ułoże­nie główki
 • pode­jrze­nie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknię­ciem macicy
 • przed­w­czesne odkle­je­nie łożyska
 • niepraw­idłowe położe­nie płodu przy trwa­jącej czyn­ności skurczowej
 • dys­tocja szyjkowa
 • ciężki stan przedrzucawkowy
 • poród przed­w­czesny płodu, gdy poród drogami rod­nymi obar­c­zony jest dużym ryzykiem uszkodzenia lub zgonu
 • pow­tarza­jące się epi­zody bradykardii płodu, ciężka bradykar­dia nie reagu­jąca na lecze­nie zachowawcze
 • decel­er­acje późne lub zmi­enne przy nieefek­ty­wnej czyn­ności skur­czowej  nieza­pew­ni­a­jącej praw­idłowego  postępu porodu
 • wypad­nię­cie pępowiny

Wskaza­nia poza­położnicze cesarskiego cięcia:

 • choroby sercowo-naczyniowe powodu­jące III i IV stopień niewydol­ności krąże­nia w skali NYHA
 • patolo­gie położnicze w obrę­bie mied­nicy, patolo­gie krę­gosłupa uniemożli­wia­jące poród drogami natury
 • wskaza­nia neurologiczne
 • wskaza­nia psy­chi­a­tryczne (tokofobia)
 • choroby płuc prze­b­ie­ga­jące z ogranicze­niem pojem­ności życiowej
 • zaawan­sowane retinopatie
 • odwarst­wie­nie siatkówki

Uwaga!

Opryszczka narządów płciowych w ciąży tuż przed rozwiązaniem, bywa wskazaniem do cesarskiego cię­cia. Wszys­tko po to, aby ustrzec dziecko przed zakaże­niem, które może nastąpić w trak­cie porodu. Taka infekcja jest szczegól­nie niebez­pieczna dla noworodka! Więcej infor­ma­cji na temat opryszczki narządów płciowych w ciąży zna­jdziesz tutaj.

10/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.