Depositphotos_18602309_original

Temperatura u niemowląt

zatwierdzone_merytorycznie - złoty_mini Czy mój maluch ma gorączkę? Tem­per­atura zdrowego niemowlaka powinna mieś­cić się w przedziale od 36 do 37 stopni Cel­sjusza. Nie jest ona jed­nakowa w ciągu całego dnia. Rano twoja pociecha ma zazwyczaj najniższą tem­per­aturę zaś wiec­zorem wyższą. Gen­er­al­nie uważa się, że stwierdze­nie u niemowlaka tem­per­atury powyżej 38 stopni świad­czy, iż ma on gorączkę.

 

W różnych sytu­ac­jach tem­per­atura u niemowlaka może być pod­wyżs­zona pomimo, że dziecko jest całkowicie zdrowe np. wiec­zorem lub po długim płaczu maluch ma pod­wyżs­zoną temperaturę.

Tem­per­aturę niemowlaków i dzieci starszych można podzielić na 4 grupy:

  • Tem­per­atura nor­malna – 36–37 stopni Celsjusza
  • Stan pod­gorączkowy– 37.1– 38
  • Gorączka 38.1– 39 stopni Celsjusza
  • Stan sil­nej gorączki – powyżej 39 stopni Celsjusza

W zależności od tego jaki sposób pomi­aru tem­per­atury u niemowląt wybierzemy jej wartość może się niez­nacznie różnić. Można ją mierzyć pod pachą, w ustach oraz w odby­cie. Ten ostatni sposób zale­cany jest szczegól­nie u niemowlaków ze względu na jego łat­wość oraz dokład­ność ( zaleca się wów­czas stosowanie ter­mometru elek­tron­icznego). Wartość tem­per­atury u niemowlaka mier­zonej w odby­cie może się różnić od fak­ty­cznej tem­per­atury ciała dziecka o 0.5 stop­nia Cel­sjusza, zaś mies­zona w ustach o 0.3 stop­nia Celsjusza.

Czy to gorączka ? Dotknij głowy dziecka, sprawdź oddech…

Patrzysz na swo­jego malucha i zas­tanaw­iasz się „Czy nie ma on przy­pad­kiem gorączki ?”. Dotknij jego główki – pod­sta­wowym objawem pod­wyżs­zonej tem­per­atury jest ciepła skóra , wyczuwalne jest to zwłaszcza na głowie noworodka. Skóra na nogach dziecka, które ma gorączkę może być zimna i wilgo­tna, zaś na jego twarzy często zaob­ser­wować można rumieńce. Dodatkowym syg­nałem , iż w orga­nizmie malucha dzieje się coś niepoko­jącego jest przyspies­zony oddech.

U niemowlaków może wys­tąpić także biegunka a przy wysok­iej gorączki nawet drgawki. Jeśli dziecko ma pod­wyżs­zoną tem­per­aturę zmienia się jego usposo­bi­e­nie. Jeszcze kilka chwil temu nie mogłaś oder­wać go od zabawek a teraz jest apaty­czne, marudne i nie intere­suje go nic co się dzieje wokół niego. To ewidentny syg­nał, iż powin­naś skon­trolować tem­per­aturę u swo­jego niemowlaka.

Przeczy­taj też: Twoje przy­wileje i prawa po urodze­niu dziecka

Co robić, kiedy pojawi się tem­per­atura u niemowlaka?

  • Jeśli tem­per­atura rośnie dziecko powinno być szczel­nie okryte, jeśli jed­nak dostrzeżesz, że usta­bi­li­zowała się już na jed­nym poziomie nie przykry­waj tak mocno swo­jego malucha aby nie doszło do prze­grza­nia orga­nizmu. Niemowlak, który ma gorączkę bardzo się poci, a co się z tym wiąże traci dużo wody.
  • Gdy tem­per­atura niemowląt spada zad­baj o to aby dziecko miało suche ubranko — jeśli zajdzie taka potrzeba prze­bierz pociechę. Dostar­czaj mu także dużo płynów aby wyrów­nać gospo­darkę wodną w jego orga­nizmie. Jeśli dziecko nie ma apetytu i nie chce jeść , nie zmuszaj go.

Choroba dziecka to trudny moment szczegól­nie dla nowych, nie mają­cych jeszcze doświad­czenia rodz­iców. Jeśli zauważysz u swo­jego dziecka gorączkę nie panikuj! Świad­czy to bowiem o tym, że jego orga­nizm wal­czy z chorobą. Pamię­taj, że obniże­nie tem­per­atury z pomocą leków far­mako­log­icznych nie rozwiązuje problemu.

Choroba bowiem nadal będzie się rozwi­jać a tem­per­atura u noworodka powróci jak tylko leki przes­taną dzi­ałać. Weź jed­nak pod uwagę , że dłu­gotr­wała gorączka źle wpływa na orga­nizm niemowlaka. Obniże­nie gorączki powinno być środ­kiem stosowanym okazjon­al­nie. Zawsze powin­naś się wtedy skon­tak­tować z lekarzem , który zdi­ag­nozuje źródło pod­wyżs­zonej tem­per­atury u two­jej pociechy i zaleci zas­tosowanie odpowied­niego leczenia.

Jak obniżyć tem­per­aturę niemowlaka?

  • Tem­per­aturę noworodka można obniżyć przez okłady (woda nie powinna być chłod­niejsza niż tem­per­atura w pokoju) Okłady możesz stosować na klatkę pier­siową, główkę bądź ręce pociechy.
  • Innym sposobem na zwal­cze­nie pod­wyżs­zonej tem­per­atury u niemowląt jest kąpiel. Woda powinna być tak samo ciepła jak zawsze jed­nakże możesz dziecko potrzy­mać w niej nieco dłużej.
  • Jeśli decy­du­jesz się na zas­tosowanie środ­ków far­mako­log­icznych zaleca się wów­czas podanie parac­eta­molu bądź ibupro­fenu przez­nac­zonego dla niemowląt.

Zobacz: Kalen­darz szczepień niemowlaka

Czy wezwać lekarza ?

Wysoka gorączka jest czymś bardzo niepoko­ją­cym. Jeśli przekroczy 40 stopni Cel­sjusza i nie obniża się pomimo zas­tosowanych leków far­mako­log­icznych to nie ma na co czekać bez pomocy spec­jal­isty się nie obędzie. Jeśli zauważysz u dziecka drgawki bądź silne bóle czy też w momen­cie kiedy okaże się , że dziecko nie może przechylić główki do tyłu to również powin­naś niezwłocznie wezwać lekarza. Takie objawy są już bardzo niepokojące.

11/06/2015

Dodaj komentarz

*