Konkurs „Piękna mama, piękno brzuszka, a w nim bicie serduszka”

Konkurs dla mam

Uwaga! Rozpoczynamy konkurs „Piękna mama, piękno brzuszka, a w nim bicie serduszka”

Nagroda: Detektor tętna płodu.

Termin: od 10.05.2017r. do 25.05.2017r. do godziny 20:00.

Zgłoszenia: pod postem konkursowym www.facebook.com/badaniaprenatalnepl

Nadchodzi czas planowania ciąży? A może już ten etap jest za Tobą i właśnie w niej jesteś? To dobrze!

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Wystarczy, że pod postem pozostawisz komentarz będący dokończeniem zdania: „Gdy usłyszę bicie serduszka…”

Nagroda:
Autor/ka najciekawszej wypowiedzi otrzyma detektor tętna płodu od https://cito-sklep.pl. Wspólnie ze swoim partnerem będziesz mogła cieszyć się z możliwości słuchania bicia serduszka swojego maleństwa codziennie.

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Piękna mama, piękno brzuszka, a w nim bicie serduszka” (dalej zwanego Konkursem) jest Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocztowy: 40-224) zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 (dalej zwane Organizatorem).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Krzysztof Tomczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cito Krzysztof Tomczak w Poznaniu przy ul. Hynka 9A (kosz pocztowy: 60-408), wpisany do rejestru przedsiębiorców, NIP: 7811604623, Regon: 301714212 (dalej zwany Fundatorem).
 3. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym facebook (dalej zwanym Portalem), na profilu Badaniaprenatalne.pl (https://www.facebook.com/badaniaprenatalnepl/). Konkurs nie jest jednak organizowany, sponsorowany ani w żaden inny sposób wspierany przez Portal.
 4. Warunki udziału w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem).
 5. Uczestnikiem konkursu (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca profil na Portalu, spełniająca warunki określone w Regulaminie oraz akceptująca jego postanowienia.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Portal. Administratorami danych osobowych laureatów Konkursu są Organizator i Fundator. Podanie danych osobowych przez laureatów Konkursu Organizatorowi i Fundatorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania nagrody, a osoby te mają prawo wglądu do tych danych, ich poprawiania oraz usuwania.
 7. Konkurs trwa od dnia 10 maja 2017 roku do godziny 20:00 dnia 25 maja 2017 roku.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komentarza na temat „Piękna mama, piękno brzuszka a w nim bicie serduszka”, spośród komentarzy umieszczonych przez Uczestników pod postem zawierającym informacje o Konkursie.
 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca profil na Portalu (zgodny z regulaminem Portalu), która zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz innych podmiotów związanych z Organizatorem i / lub Fundatorem, a także ich małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo, przy czym na potrzeby Konkursu za „pracowników” uważa się także rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Umieszczając komentarz pod postem konkursowym Uczestnik przystępuje do Konkursu i oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

c) jest jedynym autorem umieszczonego komentarza (tekstu) i przysługują mu do niego pełne prawa autorskie;

d) w przypadku gdy zostanie laureatem Konkursu przekaże Organizatorowi wymagane dane osobowe, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie, przekazanie ich Fundatorowi oraz przetwarzanie ich przez Fundatora, jak również na upublicznienie Jego imienia i nazwiska na Portalu na profilu Badaniaprenatalne.pl oraz na stronie www.badaniaprenatalne.pl.

III. Udział w Konkursie

 1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 20:00, dnia 25 maja 2017 roku prześlą, za pomocą komentarza pod postem konkursowym, opublikowanym na Portalu, na profilu Badaniaprenatalne.pl, tekst, który będzie dokończeniem zdania „Gdy usłyszę bicie serduszka…” (dalej zwany Pracą Konkursową).
 2. Każdy Uczestnik ma prawo opublikować wyłącznie jeden komentarz będący Pracą Konkursową. W przypadku opublikowania przez jednego Uczestnika kilku komentarzy spełniających warunki Pracy Konkursowej pod uwagę brany jest wyłącznie pierwszy z nich.
 3. Uczestnik publikując pod postem konkursowym komentarz (tekst) będący Pracą Konkursową oświadcza i zapewnia, że jest jej wyłącznym autorem oraz wyraża zgodę na publikowanie Pracy Konkursowej w całości lub w dowolnej części, przez Organizatora na Portalu, na profilu Badaniaprenatalne.pl oraz stronie www.badaniaprenatalne.pl tj. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej w całości lub w dowolnej części, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie technikami informatycznymi, magnetycznymi, optycznymi, optyczno-magnetycznymi, na nośnikach danych w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;

b) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym także ogólnie dostępnych, w tym sieci Internet oraz ich udostępnianie użytkownikom takich sieci na całym świecie oraz przesyłanie takich zapisów pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji;

c) publiczne wyświetlenie, odtworzenia oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w każdy inny, dowolnie wybrany sposób;

oraz wyraża zgodę na przekształcanie pierwotnego formatu Pracy Konkursowej na dowolny inny format, wymagany przez Organizatora i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez Organizatora.

 1. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia Regulaminu, regulaminu Portalu, prawa osób trzecich, dobra osobiste oraz obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich jak również zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

IV. Ocena Prac Konkursowych

 1. Wyłączne prawo do oceny Prac Konkursowych przysługuje Organizatorowi.
 2. Oceny prac Konkursowych dokona utworzona przez Organizatora komisja, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Ocena ta jest oceną ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator przewiduje nagrodzenie jednej Pracy Konkursowej i przyznanie jej autorowi pierwszego miejsca w Konkursie (laureat Konkursu).
 4. Organizator, w porozumieniu z Fundatorem, zastrzega sobie możliwość przyznania pierwszego miejsca w Konkursie ex aequo autorom kilku Prac Konkursowych (laureaci Konkursu).
 5. Praca Konkursowa, która zajęła pierwsze miejsce, wraz z imieniem i nazwiskiem jej autora (laureata) oraz informacją o przyznanej nagrodzie zostanie opublikowana na Portalu, na profilu Badaniaprenatalne.pl oraz na stronie www.badaniaprenatalne.pl, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

V. Nagroda

 1. Nagrodę w Konkursie, Uczestnikowi którego praca zajęła pierwsze miejsce w Konkursie, wręcza Fundator.
 2. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV. 3. Regulaminu, w Konkursie przewidziana została jedna nagroda, przysługująca Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zajęła pierwsze miejsce.
 3. Nagrodą (dalej zwaną Nagrodą) jest Detektor tętna płodu L6T, powiększony o nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od całej Nagrody, obliczonemu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Nagroda nie podlega wymianie ani na gotówkę, ani na usługi, ani na inne rzeczy, prawo do jej otrzymania nie może też zostać przeniesione na osoby trzecie, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia jej szczególnych właściwości. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia przysługującej mu Nagrody.
 5. Warunkiem odebrania Nagrody przez Uczestnika, którego Praca Konkursowa zajęła w Konkursie pierwsze miejsce, jest przesłanie przez niego, w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od dnia zakończenia Konkursu, na Portalu, na profilu Badaniaprenatalne.pl, wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko;

b) adres korespondencyjny;

c) numer telefonu;

d) adres mailowy;

oraz oświadczeniem: „Oświadczam, że spełniam warunki Regulaminu”.

 1. Nieprzesłanie przez Uczestnika, którego Praca Konkursowa zajęła w Konkursie pierwsze miejsce, wiadomości, o której mowa w punkcie 5 powyżej, w terminie w nim wskazanym, lub przesłanie niekompletnej wiadomości, lub przesłanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do Nagrody. Uczestnikowi niespełniającemu warunków Regulaminu Nagroda nie przysługuje.
 2. Nagroda, zostanie wysłana Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zajęła w Konkursie pierwsze miejsce, w terminie do 21 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data nadania paczki), pod warunkiem przesłania przez niego wiadomości, o której mowa w punktach 5 i 6 powyżej, w terminie i na warunkach w nich wskazanych. Warunkiem odebrania Nagrody jest pokwitowanie jej odbioru.
 3. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku gdy Uczestnik nie prześle danych, o których mowa w punkcie 5 powyżej, w terminie w nim wskazanym, lub prześle nieprawidłowe lub niekompletne dane, lub gdy Uczestnik utraci prawo do Nagrody z innych przyczyn wskazanych w Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Fundatora.

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem i / lub Regulaminem i / lub regulaminem Portalu, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem i / lub Regulaminem i / lub regulaminem Portalu (w szczególności zawierające w warstwie tekstowej i / lub graficznej treści obraźliwe);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Portalu;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Portalu kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą na Portalu fikcyjne konta/profile w celu uniknięcia weryfikacji wieku i / lub zgłoszenia więcej niż jednej Pracy Konkursowej;

f) nie ukończyli 18 lat;

g) co do których Organizator będzie miał inne uzasadnione wątpliwości.

VII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące Konkursu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: i / lub za pomocą wiadomości prywatnej na Portalu, na profilu Badaniaprenatalne.pl i / lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie przesyłane reklamacje i uwagi powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji lub sytuacji, której dotyczą zgłaszane uwagi.
 3. Reklamacje i uwagi będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Konkursem, jest sąd powszechny w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.

5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 10/05/2017, Data aktualizacji: 09/11/2021

Możliwość komentowania została wyłączona.