prawo

Zakrzepica w ciąży

zatwierdzone_merytorycznie W Polsce zakrzepicę diag­nozuje się rocznie u 150 tysięcy pac­jen­tów. Zakrzepica to choroba bardzo pod­stępna, tym trud­niejsza do zdi­ag­no­zowa­nia, że często atakuje orga­nizm nie dając żad­nych znaków swego ist­nienia. Pomimo tego, że choroba ta prze­b­iega często bezob­ja­wowo, jest ona bardzo groźna. Gdy zaatakuje, potrafi uśmier­cić człowieka w zaled­wie kilka sekund!

 

Czy wiesz, że zakrzepica doty­czy niemal KAŻDEJ Z NAS? Choroba ta spowodowana jest zaburzeni­ami krzepli­wości krwi, w wyniku czego dochodzi do pow­sta­nia zakrzepów, które zamykają światła naczyń krwionośnych. Zaburza to lub wręcz całkowicie uniemożli­wia przepływ krwi w żyłach i tęt­ni­cach. Tworzące się w żyłach zakrzepy mogą być groźne nie tylko dla naszego zdrowia, ale wręcz życia! Dlaczego? Ponieważ zablokowanie przepływu krwi przez zakrzep bywa przy­czyną zatoru płuc­nego, który w kilka sekund może nas uśmier­cić. W cza­sie ciąży, możli­wość jego wys­tąpi­enia wzrasta aż 4-krotnie! Dodatkowo bry­tyjskie rejestry medy­czne, wskazują, że jest on przy­czyną śmierci aż u 1/3 kobiet w cza­sie ciąży i połogu!

Dlaczego w ciąży rośnie ryzyko pow­sta­nia zakrzepu?

 W cza­sie ciąży, wraz z roz­wo­jem dziecka zwięk­sza się ucisk na żyły biodrowe, co sprzyja pow­sta­niu zakrzepu. W tym cza­sie choroba zakrzepowo-zatorowa częś­ciej rozwija się w odcinku biodrowo-udowym żył głębo­kich. To dlat­ego u 90% kobiet ewen­tu­alne objawy wys­tępują tylko na lewej nodze.

Dodatkowo zachodzą zmi­any hor­mon­alne, które mają za zadanie utrzy­manie ciąży. Jed­nocześnie wpły­wają na ściany naczyń żyl­nych, co sprzyja ich posz­erza­niu i zas­to­jowi krwi. Tym samym zwięk­sza się ryzyko pow­sta­nia zakrzepicy.

Trom­bofilia może w dużym stop­niu przy­czynić się do pow­sta­nia zakrzepu

Trom­bofilia jest skłon­noś­cią uwarunk­owaną gene­ty­cznie. Stwierd­zono, że u kobiet, które są nią obciążone ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy wzrasta aż 8-krotnie! Czy wiesz, że nielec­zona zakrzepica jest przy­czyną zatorowości płuc­nej u 15–25% ciężarnych i aż 15% z nich umiera?

Na pow­stanie trom­bofilii mają wpływ określone mutacje. Możesz nie zdawać sobie sprawy, że wynikają z nich jeszcze inne dodatkowe kon­sek­wencje, które mogą mieć wpływ na prze­bieg Two­jej ciąży. Jakie to mutacje?

Jedną z nich jest mutacja C677T  Genu MTHFR. Zwięk­sza ona niebez­pieczeństwo wys­tępowa­nia nawykowych poronień. Bada­nia wskazują również, że u kobiet, które są nosi­cielkami tej mutacji, aż 2,6-krotnie rośnie ryzyko urodzenia potomstwa z zespołem Downa. Oprócz tego, mutacja ta może wpły­wać na wys­tąpi­e­nie u niego wad cewy ner­wowej. Również mutacja G10210A Genu pro­trom­biny zwięk­sza zagroże­nie poronie­niem we wczes­nej ciąży.

Czy masz objawy zakrzepicy?

Zakrzepica w ciąży jest chorobą bardzo pod­stępną, często prze­b­ie­ga­jącą bezob­ja­wowo. U kobiet ciężarnych zdi­ag­no­zowanie jest jej utrud­nione, ponieważ jeśli już zaczną wys­tępować jakiekol­wiek objawy, wów­czas są one bagatelizowane lub uważane za dolegli­wości typowo ciążowe.

Takimi objawami są m.in.:

  • Ból nóg od kolan w dół i ich obrzęk,
  • Duszność w klatce piersiowej,
  • Ból w klatce piersiowej.

Najważniejsze w przy­padku wys­tąpi­enia zakrzepicy w ciąży jest szy­bka diag­noza i szy­bkie pod­ję­cie skutecznego leczenia. Lecze­nie zakrzepicy u ciężarnych polega np. na poda­niu leków prze­ci­wza­krzepowych –heparyny– w postaci zas­trzyku w brzuch . Leki te są bez­pieczne dla płodu ponieważ nie prze­chodzą przez łożysko. Więcej na temat zakrzepicy w ciąży…

Trom­bofilia: bada­nia genetyczne

Aby uzyskać infor­ma­cję, czy jesteś w grupie osób, u których ist­nieje zwięk­szone niebez­pieczeństwo na chorobę zakrzepowo-zatorową możesz wykonać test w kierunku trom­bofilii. W bada­niu wykonuje się anal­izę Genu MTHFR (C677T, A1298C), Genu pro­trom­biny (G20210A),który znacząco wpływa na możli­wość wys­tąpi­enia chorób układu krąże­nia, a także:

  • czyn­nik V Lei­den — jeden z istot­nych czyn­ników odziedz­iczenia trom­bofilii. Przy­czy­nia się do pow­sta­nia zakrzepicy tęt­niczej, żyl­nej, udaru mózgu, zawału serca,
  • Czyn­nik PAI – I/SERPINE1 – zwięk­sza także niebez­pieczeństwo wys­tąpi­enia chorób serca,
  • Czyn­nik V R2 – zwięk­sza ryzyko zakrzepicy

Do bada­nia wystar­czy pobrać wymaz z buzi, który następ­nie pod­daje się szczegółowej anal­izie lab­o­ra­to­ryjnej. Dzięki takiemu bada­nia uzysku­jesz infor­ma­cję, czy jesteśmy w grupie pod­wyżs­zonego ryzyka zachorowa­nia na zakrzepicę, a także czy ist­nieje niebez­pieczeństwo pojaw­ienia się innych chorób i zagrożeń. Jeśli okaże się, że tak powin­naś zostać otoc­zona stałą opieką lekarską.

Warto wynik skon­sul­tować z lekarzem gene­tykiem, który dokład­nie Ci go objaśni, powie jaki wpływ ma konkretna mutacja na stan zdrowia, ryzyko chorób zatorowo-zakrzepowych, poronień, zaburzeń prze­biegu ciąży czy  wad cewy ner­wowej u dziecka i wynika­jącej z tego profilaktyki.

09/06/2015

Dodaj komentarz

*