chlamydia

Zakrzepica w ciąży

W Polsce zakrzepicę diag­nozuje się rocznie u 150 tysięcy pac­jen­tów. Zakrzepica to choroba bardzo pod­stępna, tym trud­niejsza do zdi­ag­no­zowa­nia, że często atakuje orga­nizm nie dając żad­nych znaków swego ist­nienia. Pomimo tego, że choroba ta prze­b­iega często bezob­ja­wowo, jest ona bardzo groźna. Gdy zaatakuje, potrafi uśmier­cić człowieka w zaled­wie kilka sekund!

Czy wiesz, że zakrzepica doty­czy niemal KAŻDEJ Z NAS? Choroba ta spowodowana jest zaburzeni­ami krzepli­wości krwi, w wyniku czego dochodzi do pow­sta­nia zakrzepów, które zamykają światła naczyń krwionośnych, co zaburza lub wręcz całkowicie uniemożli­wia przepływ krwi w żyłach i tęt­ni­cach. Tworzące się w żyłach zakrzepy mogą być groźne nie tylko dla naszego zdrowia ale wręcz życia! Należy ona również do najczęst­szych powikłań ciąży i połogu. Zator tęt­nicy płuc­nej jest częstą przy­czyną zgonu ciężarnych. Rzeczy­wista częs­tość wys­tępowa­nia choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet ciężarnych nie jest znana, ale z wiary­god­nych obserwacji wynika, że jest ono więk­sze niż u kobiet nie będą­cych w ciąży

W kra­jach rozwinię­tych zakrzepica w ciąży stanowi główną (choć nieczęstą) przy­czynę umiera­nia kobiet ciężarnych. Bada­nia wykazują zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę u kobiet po cesarskim cię­ciu, w porów­na­niu z kobi­etami, które rodz­iły „siłami natury”. W cza­sie ciąży choroba zakrzepowo-zatorowa częś­ciej rozwija się w odcinku biodrowo-udowym żył głębo­kich, w związku z czym więk­sze jest ryzyko wys­tąpi­enia zatoru na tym odcinku. To dlat­ego u 90% kobiet ewen­tu­alne objawy wys­tępują tylko na lewej nodze. Praw­dopodob­nie przez całą ciążę ryzyko wys­tąpi­enia choroby zakrzepowo– zatorowej jest takie samo.

Zakrzepica w ciąży jest chorobą bardzo pod­stępną, często prze­b­ie­ga­jącą bezob­ja­wowo. U kobiet ciężarnych jej diag­nos­tyka jest jeszcze trud­niejsza ponieważ u tej grupy wys­tępują często objawy przy­pom­i­na­jące te, które mogą wskazy­wać na chorobę zakrzepowo-zatorową a w ogóle z nią nie związane.

Takimi objawami są m.in.:

  • Ból i obrzęk kończyn dolnych
  • Duszność w klatce piersiowej
  • Ból w klatce piersiowej

Pon­adto u kobiet ciężarnych wstępuje ucisk macicy na żyły biodrowe, który może stać się przy­czyną fałszy­wego bada­nia w celu zdi­ag­no­zowa­nia zakrzepicy. Nie wskazane są także bada­nia naraża­jące płód na promieniowanie jonizu­jące. Najważniejsze w przy­padku wys­tąpi­enia zakrzepicy w ciąży jest szy­bka diag­noza i szy­bkie pod­ję­cie skutecznego leczenia. Lecze­nie zakrzepicy u ciężarnych polega np. na poda­niu leków prze­ci­wza­krzepowych –heparyny– w postaci zas­trzyku w brzuch . Leki te są bez­pieczne dla płodu ponieważ nie prze­chodzą przez łożysko. Więcej na temat zakrzepicy w ciąży…

Na rynku dostępne jest badanie diag­nos­ty­czne pozwala­jące ustalić ryzyko zachorowa­nia na chorobę zakrzepowo-zatorową. W bada­niu wykonuje się anal­izę mutacji genów kodu­ją­cych czyn­nik V oraz czyn­nik II (pro­trom­binę) krzep­nię­cia krwi. Do bada­nia wystar­czy pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka (tzw. „ślina”), który następ­nie pod­daje się szczegółowej anal­izie lab­o­ra­to­ryjnej. Takie badanie daje nam infor­ma­cję czy jesteśmy w grupie pod­wyżs­zonego ryzyka zachorowa­nia. Jeśli okaże się, że tak powin­naś zostać otoc­zona stałą opieką lekarską.

Zakrzepica

  • Możli­wość odby­cia bezpłat­nej kon­sul­tacji ze spec­jal­istą badań genetycznych.
  • Mate­ri­ały infor­ma­cyjne na temat danego schorzenia, metod diagnozy.
  • Pomoc w znalezie­niu spec­jal­isty zaj­mu­jącego się lecze­nie danego schorzenia.

Więcej infor­ma­cji na temat bada­nia zakrzepicy w ciąży możesz uzyskać na bezpłat­nej infolinii : 800 007 771, lub też pod numerem (32) 445 34 26 oraz adresem e-mail: info@badaniaprenatalne.pl

09/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.