amnipunkcja

USG w ciąży

USG jest badaniem całkowicie bez­piecznym dla rozwi­ja­jącego się malucha (choć zaleca się rozwagę w kwestii częs­totli­wości jego wykony­wa­nia). Badanie nie trwa długo, zwykle od 5–30 min i jest całkowicie bezbolesne.

Trudne dla ciężarnej może być jedynie USG (przez brzuszne) przeprowadzane w pier­wszym trymestrze ciąży, gdyż do jego wyko­na­nia konieczny jest pełen pęcherz, a to z kolei może się przy­czynić do pewnego dyskom­fortu odczuwanego przez kobi­etę.
Zasad­niczo ist­nieją dwa sposoby wykony­wa­nia bada­nia ultrasonograficznego:

USG przez brzuch w ciąży

Pod­czas tego bada­nia lekarz pokryje Twój brzuch warstwą ole­jku, bądź też żelu. Ich zadaniem jest popraw­ie­nie stop­nia przenoszenia dźwięku emi­towanego przez przetwornik, który lekarz wolno prze­suwa po powierzchni brzucha. Pod­czas bada­nia spec­jalne urządze­nie rejestruje echo fal dźwiękowych w momen­cie gdy, odbi­jają się one od poszczegól­nych części ciała maluszka.

USG przez pochwę w ciąży

Polega na wprowadze­niu przez pochwę spec­jal­nej głow­icy ultra­sono­grafu. Dzięki temu odbi­ja­jące się od płodu ultra­dźwięki przetwarzane są na obraz widoczny na mon­i­torze. Cza­sami, gdy zajdzie taka potrzeba lekarz może przeprowadzić USG na oba wyżej wymienione sposoby.

Wyobraź sobie, że już na tym etapie życia dziecka możesz określić jego foto­geniczność, gdyż zazwyczaj lekarz umożli­wia zro­bi­e­nie dziecku na pamiątkę „zdję­cia” lub też udostęp­nia nagranie na kase­cie video czy też trójwymi­arowy obraz kom­put­erowy. Otrzymy­wane obec­nie obrazy są coraz bardziej pre­cyzyjne dzięki temu nawet Ty będziesz potrafiła odróżnić od siebie poszczególne części ciała malucha. Często także lekarz potrafi odróżnić narządy płciowe dziecka dzięki czemu można domyślić się płci dziecka (choć nigdy nie ma 100% pewności!). Jeśli nie chcesz znać wcześniej płci dziecka uprzedź o tym lekarza.

07/06/2015

Dodaj komentarz

*