Depositphotos_12510332_original

Masz prawo do badań prenatalnych!

Kobi­ety w ciąży często nie wiedzą, że mają prawo do wyko­na­nia badań pre­na­tal­nych. Bada­nia w ciąży dają szansę na wczesne zdi­ag­no­zowanie wad płodu i pod­ję­cie szy­bkiego leczenia w celu ura­towa­nia zdrowia nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziecka. Skierowanie na bada­nia pre­na­talne w ciąży to nie przy­wilej przysługu­jący tylko niek­tórym kobi­etom ale prawo do pewnej infor­ma­cji, które przysługuje wszys­tkim przyszłym matkom!

Takie prawo daje im ustawa z dnia 7 sty­cz­nia 1993 roku o planowa­niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­ności prz­er­wa­nia ciąży, która mówi:

Organy admin­is­tracji rzą­dowej oraz samorządu tery­to­ri­al­nego, w zakre­sie swoich kom­pe­tencji określonych w przepisach szczegól­nych, są zobow­iązane zapewnić swo­bodny dostęp do infor­ma­cji i badań pre­na­tal­nych, szczegól­nie wtedy, gdy ist­nieje pod­wyżs­zone ryzyko bądź pode­jrze­nie wys­tąpi­enia wady gene­ty­cznej lub roz­wo­jowej płodu lub nieuleczal­nej choroby zagraża­jącej życiu płodu”.

Niestety bada­nia pre­na­talne w ciąży wciąż rzadko są pro­ponowane przez lekarzy. Co więcej, zdarza się nawet, że lekarz wręcz odmawia ich wyko­na­nia. Nato­mi­ast w świ­etle obow­iązu­ją­cych przepisów płód jest trak­towany jak pac­jent, który ma pełne prawo do świad­czeń zdrowot­nych już na etapie pre­na­tal­nym. Czyli innymi słowy nien­ar­o­d­zone jeszcze dziecko ma prawo do ochrony jego zdrowia poprzez dzi­ała­nia diag­nos­ty­czne oraz ewen­tu­al­nego leczenia wewnątrz­maci­cznego. Rodz­ice nato­mi­ast mają pełne prawo do infor­ma­cji na temat stanu zdrowia małego pacjenta.

Sza­cuje się, że około 3% dzieci rodzi się z wadami wrod­zonymi, z czego 85% defek­tów jest uwarunk­owanych gene­ty­cznie. Wciąż jeszcze bardzo mała liczba rodz­iców z grupy ryzyka gene­ty­cznego trafia do odpowied­niej poradni, gdzie może liczyć na spec­jal­isty­czną pomoc. W Polsce zaled­wie ułamek pro­centa przyszłych mam decy­duje się na niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne w ciąży, pod­czas gdy w więk­szości kra­jów Unii Europe­jskiej badan­iom takim pod­daje się niemal połowa ciężarnych!

W Polsce nie wszys­tkie kobi­ety mają niestety prawo do bezpłat­nych badań pre­na­tal­nych. Tym­cza­sem aż 70% dzieci z zespołem Downa rodzą kobi­ety przed 35 rok­iem życia. Warto więc zde­cy­dować się na niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne nawet wów­czas, gdy nie zna­j­du­jesz się w grupie pod­wyżs­zonego ryzyka. Koszt niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych waha się od 200–700 zł zaś za inwazyjną diag­nos­tykę pre­na­talną trzeba zapłacić już około 1 500 zł.

05/06/2015

Dodaj komentarz

*