potowki

Potówki u niemowląt

Potówki u noworod­ków i niemowląt wys­tępują często. Pow­stają na skutek wzmożonego poce­nia się, przy jed­noczes­nym utrud­nie­niu odpływu potu. Stanowią cza­sem niepoko­jący prob­lem dla mam. Jed­nak tak szy­bko jak pow­stają potówki u niemowląt tak szy­bko zwykle można się ich pozbyć!

Potówki u noworod­ków to drobne liczne pęcherzyki, których śred­nica nie przekracza zwykle 1–2 mm. Pęcherzyki mają ten­dencję do pow­ięk­sza­nia się a następ­nie samoist­nego pęka­nia. Pojawia się najczęś­ciej w miejs­cach gdzie skóra najbardziej się poci czyli na fał­dach skóry, na karku, szyi, ple­cach, wokół uszu itp.

Potówki u niemowląt spowodowane są prze­grze­waniem dziecka. Mamy często troszcząc się o zdrowie swo­jego maluszka ubier­ają go bardzo ciepło, aby ten się nie przez­iębił. Szczegól­nie młode mamy mają prob­lem z osza­cow­aniem „czy dziecku w tym będzie ciepło”. Wybier­a­jąc się na spacer powin­niśmy ubierać dziecko o jedną warstwę więcej niż siebie. Jeśli Tobie nie będzie zimno to dziecku praw­dopodob­nie także.

Zbyt ciepło ubrane dziecko poci się w skutek czego pow­stają właśnie potówki u noworod­ków. Czyn­nikiem sprzy­ja­ją­cym ich pow­stawa­niu jest także niedo­jrza­łość gruc­zołów potowych. Jeśli zauważysz na ciele dziecka małe czer­wone krostki jest to syg­nał, że dziecku było za gorąco.

Jak pozbyć się potówek u niemowląt

Pozby­cie się potówek na szczęś­cie nie należy do trud­nych. Wystar­czy usunąć przy­czyny, które wywołały nad­mierne poce­nie się (lekkie ubranie, obniże­nie tem­per­atury otoczenia, zas­tosowanie leków obniża­ją­cych tem­per­aturę u dzieci gorączku­ją­cych). W prak­tyce wystar­czy odsłonić miejsce, w którym zauważyłaś potówki i tak np. jeśli pojaw­iły się one u dziecka na pupie roz­bierz maluszka i pozwól mu trochę „pofikać” z gołą pupą. Dzięki temu potówki u noworodka zostaną osus­zone i szy­b­ciej znikną. Pamię­taj o tym, że pomieszcze­nie, w którym roz­bierasz maluszka musi być ciepłe, żeby dziecko się nie przeziębiło.

Najlep­szym cza­sem na roze­branie maluszka jest czas przed kąpielą. Pozwól dziecku pobawić się nago na kilka minut przed włoże­niem go do wody. Spraw­isz mu tym wielką radość oraz pomożesz w pozby­ciu się „czer­wonego problemu”.

Potówki u noworod­ków można też potrak­tować spec­jalną zasypką. Należy ją zas­tosować bezpośred­nio na skórę (nie na oli­wkę czy krem), zmniejsza ona potli­wość skóry, zapo­b­iega otar­ciom itp. Wskazane są kąpiele z zas­tosowaniem delikat­nego mydła dla dzieci. Nie powinno się także stosować w tym cza­sie po kąpieli oli­wek itp. ponieważ mogą one nasilić zmi­any wys­tępu­jące na skórze.

11/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.