ciemieniucha

Kwas foliowy w ciąży

Kwas foliowy nazy­wany jest także folanem lub fola­cyną. Jest to roz­puszczalna w wodzie wit­a­m­ina z grupy B (B9). Nasz orga­nizm nie potrafi jej samodziel­nie wyt­worzyć, dlat­ego też trzeba pamię­tać o zaopa­trze­niu go w ten niezwykle ważny składnik.

Kwas foliowy w ciąży reg­u­luje wzrost i funkcjonowanie komórek, pozy­ty­wnie wpływa na sys­tem ner­wowy oraz mózg, decy­duje o dobrym samopoczu­ciu psy­chicznym, uspraw­nia funkcjonowanie układu pokar­mowego miedzy innymi poprzez uczest­nictwo w tworze­niu soków żołąd­kowych, zapew­nia praw­idłowe i sprawne dzi­ałanie wątroby i jelit, pobudza pro­cesy krwiotwór­cze, zapo­b­iega miażdżycy i ane­mii oraz chroni orga­nizm przed nowot­worami (szczegól­nie rakiem macicy). Jed­nym słowem bez kwasu foliowego w ciąży nie sposób się obyć!

Jaki wpływ ma kwas foliowy w ciąży na rozwój płodu?

U kobiet w ciąży zapotrze­bowanie na kwas foliowy jest znacznie więk­sze niż u pozostałych osób. Nie sposób dostar­czyć orga­niz­mowi potrzeb­nej dawki tego skład­nika za sprawą spoży­wanego jedzenia. Należy wiec zaopa­trzyć się w dostępne na rynku preparaty, które pomogą w uzu­pełnie­niu braków, ponieważ niedobór tego skład­nika może spowodować ciężkie wady wrod­zone układu ner­wowego dziecka tj. bezmóz­gowie lub przepuk­lina oponowo-mózgowa. Pamię­taj, że for­mowanie mózgu niedobór rdzenia krę­gowego kończy się do 7 tygod­nia życia płodu, czyli wów­czas, kiedy zazwyczaj jeszcze nie zda­jesz sobie sprawy z tego, że jesteś w ciąży. W związku z powyższym, jeśli planu­jesz urodze­nie dziecka powin­naś już teraz przyj­mować około 400 mikro­gramów kwasu foliowego. Innym skutkiem niedoboru kwasu foliowego w cza­sie ciąży może być niedorozwój łożyska a to z kolei może prowadzić nawet do poronienia.

Czy wiesz, że niedobór kwasu foliowego w ciąży może być spowodowany mutacją w genie MTHFR?

Jest to bardzo pop­u­larna mutacja, która bezpośred­nio wpływa na przek­sz­tał­canie tego ważnego skład­nika. Kobi­ety, które są nią obciążone powinny przyj­mować dużo więk­sze dawki kwasu foliowego oraz wit­a­miny B. W prze­ci­wnym razie ich dzieci narażone są na wady cewy ner­wowej a nawet Zespół Downa! Jeśli właśnie przy­go­towu­jesz się do ciąży lub jesteś w pier­wszych jej tygod­ni­ach możesz wykonać proste badanie gene­ty­czne (całkowicie bez­pieczne dla dziecka) i w ten sposób ustrzec siebie i malca przed groźnymi powikła­ni­ami. Więcej na ten temat…

Kwas foliowy zna­jdziesz w tych produktach :

 • Drożdże piwne
 • Pomarańcze i banany
 • Fasola, soczewica, soja
 • Zielone liś­ci­aste warzywa a zwłaszcza szpinak, sałata, natka pietruszki.
 • Szparagi, bruk­selka, brokuły, groszek
 • Ryż, jęczmień, pszenica
 • Żółtka jaj
 • Wątróbka
 • Orzeszki ziemne
 • Sery

Kwas foliowy to bardzo wrażliwa wit­a­m­ina, pro­dukty spoży­w­cze tracą go pod­czas gotowa­nia czy smaże­nia a nawet pod­czas kon­taktu ze światłem słonecznym. Należy też zwró­cić uwagę na fakt, że orga­nizm nie przyswaja trady­cyjnych folianów. Dlat­ego też najpierw musi je rozłożyć do kwasu foliowego w trak­cie tej „obróbki” tracimy niemal połowę folianów.

Ile kwasu foliowego w ciąży potrzebujesz ?

Każda kobi­eta planu­jąca ciążę powinna przyj­mować pro­fi­lak­ty­czną dawkę kwasu foliowego tj. 0,4 mg/dziennie. W cza­sie ciąży twój orga­nizm również potrze­buje tego skład­nika. Jeśli spodziewasz się dziecka wów­czas jego dawkę powin­naś uzgod­nić z lekarzem ginekolo­giem. Zwykle do końca pier­wszego trymestru przyj­muje się kwas foliowy w ciąży w dawce 0,4 — 1 mg/dziennie. Cza­sem zaleca się jego zaży­wanie także w drugim i trzecim trymestrze ciąży w ramach pro­fi­lak­tyki ane­mii. Zwięk­sze­nie przyj­mowanej dawki kwasu foliowego w cza­sie ciąży zaleca się jeśli w rodzinie urodz­iły się dzieci z wadami cewy ner­wowej oraz jeśli przyszła mama przyj­muje leki prze­ci­w­padaczkowe czy też jest chora na cukrzycę.

Kwas foliowy w ciąży a wady cewy nerwowej

Na 1000 żywych urod­zonych dzieci 2–3 dzieci ma wady układu ner­wowego. Umier­al­ność wśród tych dzieci wynosi 0,89 na 100 urod­zonych. Podłożem prob­lemu jest fakt, że wady cewy ner­wowej pow­stają w pier­wszym miesiącu ciąży czyli wtedy gdy kobi­eta najczęś­ciej nie zdaje sobie sprawy, że w jej łonie rozwija się życie. Na wyżej wymienione schorze­nie wpływ ma środowisko jak i również pewne uwarunk­owa­nia gene­ty­czne. Zwięk­szone ryzyko pow­sta­nia wad cewy ner­wowej występuje:

 • W rodz­i­nach gdzie prob­lem ten pojawił się już wcześniej( do IV pokole­nia wstecz)
 • U matek z pod­wyżs­zonym poziomem płodowego białka
 • U matek chorych na cukrzycę
 • U matek przyj­mu­ją­cych leki prze­ciw padaczkowe

Jedynym sposobem na zmniejsze­nie ryzyka wys­tąpi­enia tego rodzaju powikła­nia jest stosowanie odpowied­niej diety. Przede wszys­tkim musi ona być obfita w kwas foliowy. Kobi­ety, które planują ciążę powinny pamię­tać o tym aby dostar­czać orga­niz­mowi kwas foliowy zarówno w sposób nat­u­ralny jak i za pomocą odpowied­nich preparatów. Bada­nia wykazały, że w rodz­i­nach obciążonych ryzykiem wys­tępowa­nia wad cewy ner­wowej przyj­mowanie przez kobi­etę codzi­en­nie przez miesiąc przed spodziewanym zapłod­nie­niem i jeszcze przez trzy miesiące ciąży zmniejszyło ryzyko o 75%.

Należy pamię­tać, że dieta dorosłego człowieka pokrywa zaled­wie 50 % dobowego zapotrze­bowa­nia na kwas foliowy. Dlat­ego też powin­naś się­gać po syn­te­ty­czne preparaty kwasu foliowego, które są przyswa­jalne w 100%. Wykazano, że przyj­mowanie 4 mg kwasu foliowego codzi­en­nie przez miesiąc przed spodziewanym zapłod­nie­niem i jeszcze przez trzy miesiące ciąży — o 75%zmniejsza ryzyko pow­sta­nia wady cewy ner­wowej u dziecka w rodz­i­nach z obciążonym wywia­dem ( czyli w tych w których prob­lem ten już wcześniej wystąpił).

16/06/2015

Dodaj komentarz

*