celiakia

Nietolerancja pokarmowa — celiakia

Aktu­al­iza­cja 8/09/2015

Celi­akia jest schorze­niem sto­sunkowo rzadko diag­no­zowanym. Dzieje się tak za sprawą niecharak­terysty­cznych objawów chorobowych. Oprócz dolegli­wości związanych z ukła­dem pokar­mowym osoby chore na celi­akie mogą być ospałe, mieć prob­lemy z kon­cen­tracją, mogą im doskwierać bóle głowy oraz innych części ciała. Tak naprawdę są to więc objawy, które świad­czyć mogą o prawie każdej jed­nos­tce chorobowej. Dlat­ego też celi­akia jest tak trud­nym schorze­niem do zdiagnozowania.

Celi­akia (choroba trzewna) jest schorze­niem wys­tępu­ją­cym zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, objaw­ia­ją­cym się zaburzeni­ami traw­ienia oraz wchła­ni­a­nia jeli­towego. Pod­sta­wowe objawy, to: bóle brzucha, utrata apetytu, niedoży­wie­nie, apa­tia, a także szereg innych dolegli­wości. Powo­dem wys­tępowa­nia tych objawów jest nietol­er­ancja białka zawartego w zbożach – glutenu.

Celi­akia (choroba trzewna) nie jest byna­jm­niej alergią, choć bardzo często jest za nią myl­nie uważana. Jest trwa­jącą przez całe życie pac­jenta immuno­log­iczną chorobą o podłoży gene­ty­cznym. Jej główną cechą charak­terysty­czną jest nietol­er­ancja glutenu, czyli innymi słowy białka zapa­sowego stanow­iącego istotny skład­nik zbóż wys­tępu­ją­cych w Europie takich jak pszenica, żyto, jęczmień czy też owies. Dzi­ała­jący w sposób toksy­czny gluten prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych jelita cienkiego (maleń­kich wypustków błony ślu­zowej, których zadaniem jest zwięk­sze­nie jego powierzchni oraz przede wszys­tkim wchła­ni­anie skład­ników pokar­mowych). Efek­tem tego jest nie wchła­ni­anie pokarmu, które prowadzi do różnych objawów klinicznych.

Skąd się bierze celi­akia (choroba trzewna)?

poradnik_co_to_jest_celiaklia Ist­nieje kilka hipotez tłu­maczą­cych wys­tąpi­e­nie choroby trzewnej, niem­niej jed­nak jest ona schorze­niem o niewąt­pli­wym dużym udziale predys­pozy­cji gene­ty­cznych. Udowod­niono, że u pac­jen­tów z celi­akią oraz u ich najbliższych krewnych znami­en­nie częś­ciej wys­tępują pewne typy tzw. anty­genów zgod­ności tkankowej. Jeżeli u Two­jego dziecka lub u Ciebie ist­nieje silne pode­jrze­nie celi­akii możesz wykonać badanie gene­ty­czne, które w więk­szości przy­pad­ków jest w stanie potwierdzić lub wyk­luczyć chorobę — około 90–95% chorych na celi­akię ma typowy układ genów predys­ponu­jący do choroby.

Diag­nos­tyka celi­akii (choroby trzewnej)

Celi­akia należy do grupy schorzeń sto­sunkowo rzadko rozpoz­nawal­nych. Dzieje się tak z uwagi na rozpros­zone, charak­terysty­czne dla wielu jed­nos­tek chorobowych objawy jak i również mała świado­mość powszech­ności zachorowań na Celi­akię także w wieku dojrzałym.

Jeżeli u Two­jego dziecka lub u Ciebie ist­nieje silne pode­jrze­nie celi­akii możesz wykonać badanie gene­ty­czne, które w więk­szości przy­pad­ków jest w stanie potwierdzić lub wyk­luczyć chorobę — około 90–95% chorych na celi­akię ma typowy układ genów predys­ponu­jący do choroby. Choć u 15–20% zdrowych ludzi także jest nosi­cielem tego układu genów i badanie gene­ty­czne nie zawsze daje 100% pewność (żadne badanie w kierunku diag­nos­tyki celi­akii jej nie daje), to jest ono przesłanką wzmac­ni­a­jącą pode­jrze­nie celi­akii i pozwala pod­jąć odpowied­nie kroki.

Stwierdze­nie obec­ności alleli HLA świad­czą­cych o predys­pozy­c­jach do choroby trzewnej pomaga wyk­luczyć zagroże­nie celi­akii oraz umożli­wia rozpoz­nanie osób zagrożonych tą chorobą. Badanie takie jest szczegól­nie zale­cane członkom rodziny chorego, osobą z grupy pod­wyżs­zonego ryzyka oraz w przy­padku niepewnego lub braku­jącego miana prze­ci­w­ciał (np. pac­jenci z niedo­borem immunoglob­u­liny A!).

Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego w kierunku diag­nos­tyki celiakii:

  • klin­iczne pode­jrze­nie celiakii
  • krewni pier­wszego i drugiego stop­nia osób chorych na celiakii
  • choroby pow­iązane z celiakią
  • częste wys­tępowanie celi­akii w rodzinie
  • w celu kon­troli prze­biegu choroby lub dzi­ała­nia leczenia dietetycznego.

Gdzie można wykonać badanie

Badanie, o którym czy­tasz można wykonać w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­rium gene­ty­cznym testDNA ist­nieją­cym na rynku od 2003 roku. Należy ono do czołówki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne. Klienci testDNA oprócz samego testu otrzy­mują od nas również:

  • Możli­wość odby­cia bezpłat­nej kon­sul­tacji ze spec­jal­istą badań genetycznych.
  • Mate­ri­ały infor­ma­cyjne na temat danego schorzenia, metod diagnozy.
  • Pomoc w znalezie­niu spec­jal­isty zaj­mu­jącego się lecze­nie danego schorzenia.

Więcej infor­ma­cji na temat bada­nia w kierunku celi­akii zna­jdziesz na stronie www.testdna.pl

Gdzie szukać informacji

informacja Więcej infor­ma­cji na temat diag­nos­tyki celi­akii możesz uzyskać na bezpłat­nej infolinii testDNA : 800 007 771, lub też pod numerem (32) 445 34 26 oraz adresem e-mail: info@badaniaprenatalne.pl

 

11/06/2015

Dodaj komentarz

*