czynalezysiebac

Cukrzyca ciążowa

Cukrzyca zal­iczana jest obec­nie do jed­nej z chorób cywiliza­cyjnych. Jest to przewlekła choroba prze­jaw­ia­jąca się w postaci niepraw­idłowości pro­cesu traw­ienia. Cukrzyca spowodowana jest brakiem lub niepraw­idłowym dzi­ałaniem hor­monu zwanego insuliną.

Insulina odpowiedzialna jest za przyswa­janie przez komórki naszego ciała glukozy oraz jej zami­anę na energię potrzebna do praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­nizmu. Nie przys­wo­jony cukier– glukoza , gro­madzi się we krwi a jego duże stęże­nie powoduje prze­cukrze­nie. Wyróż­ni­amy kilka rodza­jów cukrzycy:

 • cukrzyca typu 1 (insuli­noza­leżną, młodzieńczą) — rozpoz­nawana, gdy trzustka w ogóle nie pro­dukuje insuliny;
 • cukrzyca typu 2 (insuli­non­ieza­leżną, dorosłych) — rozpoz­nawana, gdy insuliny jest zbyt mało lub komórki ciała nie są zdolne do wyko­rzys­ta­nia włas­nej insuliny.

Są jeszcze inne, rzad­kie typy cukrzycy, związane na przykład z oper­a­cyjnym usunię­ciem trzustki, innymi chorobami endokryno­log­icznymi lub spowodowane przyj­mowaniem niek­tórych leków (steroidów), a także spec­jalna jej odmi­ana wys­tępu­jąca u kobiet w ciąży i ustępu­jąca po porodzie.

Cukrzyca ciążowa– co to takiego ?

Cukrzyca ciężarnych spowodowana jest zaburze­niem gospo­darki hor­mon­al­nej orga­nizmu w cza­sie ciąży. Zazwyczaj ustępuje ona po porodzie ale w przyszłości może powró­cić lub zwięk­szyć ryzyko zachorowa­nia na cukrzyce typu 2. Cukrzyca ciążowa jest zagroże­niem zarówno dla matki jak i dla jej nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziecka. Wysoki poziom cukry we krwi może spowodować wady roz­wo­jowe u płodu a nawet być przy­czyną poronienia.

Do najczęst­szych powikłań spowodowanych przez tę dolegli­wość możemy zaliczyć :

 • Wady serca
 • Wady nerek
 • Wodogłowie u noworodka
 • Zwięk­szoną masę dziecka– powyżej 4000g lub
 • Opóźnie­nie w roz­woju płodu i mała masa (waga) dziecka
 • Niedorozwój płodu

U kobiet, u których wys­tąpiła cukrzyca ciążowa zazwyczaj stwierdzamy przy­na­jm­niej jedną z poniższych cech:

 • poprzedni poród martwego płodu
 • urodz­iły poprzed­nio dzieci z dużą wagą urodzeniową (powyżej 4 kg)
 • posi­adają dzieci z wadami wrodzonymi
 • mają pozy­ty­wny wywiad rodzinny doty­czący cukrzycy
 • mają kom­p­likacje położnicze takie jak np. wysokie ciśnie­nie tętnicze
 • miały cukrzycę ciążową w cza­sie uprzed­niej ciąży.

Cukrzyca ciążowa doty­czy 1–4% całkowitej liczby ciężarnych, zwłaszcza w drugim i trzecim trymestrze ciąży. U około płowy z nich w przyszłości rozwinie się cukrzyca typu II.

Właś­ciwa Dieta

Odpowied­nia dieta jest pod­stawą w lecze­niu cukrzycy ciążowej. Musi być ona właś­ci­wie zestaw­iona pod wzglę­dem iloś­ciowym i jakoś­ciowym. Zale­cana dzi­enna racja pokar­mowa powinna zaw­ierać 40–50% węglowodanów ( z przewagą złożonych-warzywa, owoce, pieczywo-najlepiej ciemne, kasze), białko 30%, w 20–30% z tłuszczów. Dieta kobiet dotknię­tych cukrzyca ciążową nie różni się zasad­niczo od zwykłej diety cukrzyków. Dzi­enna wartość kalo­ryczna posiłków w ciągu całego dnia powinna mieś­cić się w grani­cach 2300–2500 kcal. Pamię­taj aby uwzględ­nić w diecie odpowied­nie ilości węglowodanów, białka i tłuszczów.

Ilość spoży­wanego białka nie powinna wynosić więcej jak 1,5-2g/ kg masy ciała. W jadłospisie nie powinno też zna­j­dować się więcej jak 22– 23 wymi­en­ników węglowodanów zawartych w 6 posiłkach dzi­en­nie. Kobi­ety dotknięte cukrzyca ciążową powinny spoży­wać drugie śni­adanie i druga kolację. Druga kolacja, to jest taki posiłek przed snem który zabez­piecza chorą przed wys­tąpi­e­niem noc­nego niedocukrzenia. Zaleca się także spoży­wanie dużej ilości skład­ników resztkowych, które hamują nad­mierne wchła­ni­anie glukozy. Zawarte są one w jarzy­nach, owocach i pro­duk­tach zbożowych. Należy unikać cukrów prostych to jest różnego rodzaju słody­czy. Tłuszcze powinny stanowić ok. 30% całkowitej dzi­en­nej energii, w tym tłuszcze nasy­cone nie więcej niż 10%.

Czym są wymi­en­niki węglowodanów ?

1 wymi­en­nik węglowodanowy (WW) to taka por­cja pro­duktu lub potrawy, która zaw­iera 10 g węglowodanów przyswa­jal­nych, czyli węglowodanów bez błon­nika pokar­mowego. Dla przykładu: 1 WW = 1/3 bułki kajz­erki (ok. 20g) = 1 mały ziem­niak (ok. 80g) = 2 śred­nie marchewki (ok. 270g) = pół dużej gruszki (ok. 110g) = 2 płaskie łyżeczki cukru (10g). Węglowodany przyswa­jalne to np:

 • skro­bia
 • sacharoza
 • lak­toza– cukier mleczny

Po ustal­e­niu ile węglowodanów zaw­iera śni­adanie należy każdego następ­nego dnia tak kom­ponować posiłek, aby liczba wymi­en­ników się nie zmieni­ała. Można w ten sposób zapo­biec wahan­iom poziomu cukru we krwi. Wymi­en­niki węglowodanowe rozkładamy na poszczególne posiłki dos­tosowu­jąc się indy­wid­u­al­nie do potrzeb pacjentki.

Przykład­owe praw­idłowe rozłoże­nie wymi­en­ników węglowodanowych może wyglą­dać następująco:

 • 1 śni­adanie 6 WW
 • 2 śni­adanie 4 WW
 • obiad 10 WW
 • pod­wiec­zorek 3 WW
 • kolacja 5 WW
 • druga kolacja 2 WW ( posiłek przed snem)

17/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.