Depositphotos_12335131_original

Niepłodność u mężczyzn

Niepłod­ność (bezpłod­ność) to prob­lem, który doty­czy w takim samym stop­niu mężczyzn jak kobiet. U mężczyzn główną przy­czyną niepłod­ności jest mała ruch­li­wość plem­ników lub też niska jakość nasienia oraz urazy męs­kich narządów płciowych. Niepłod­ność u mężczyzn można skutecznie leczyć!

Przy­czyny niepłod­ności u mężczyzn

Najczęst­szą przy­czyną niepłod­ności męskiej jest niska jakość nasienia – obniżona ilość plem­ników (poniżej 20 mln w ml. nasienia) lub też ich zmniejs­zona ruch­li­wość czy zmi­any w budowie. Na taki stan rzecz wpływ mają m.in. choroby przenos­zone drogą płciową lub też dłu­gotr­wałe prze­grze­wanie jąder (obcisła, nieprzewiewana garder­oba, częste korzys­tanie z sauny, spędzanie wielu godzin za kierownicą)

Czy wiesz, że aż ok. 40 % przy­pad­ków niepłod­ności u mężczyzn spowodowanych jest zmniejs­zoną pro­dukcją spermy bądź gorszą jakoś­cią nasienia? Medy­cyna znalazła sposób, aby pomóc parom boryka­ją­cym się z tym właśnie problemem.

Ubiq­ui­tyna wys­tępuje w zasadzie w całym orga­nizmie człowieka. Do niedawna pom­niejszano jego rolę sądząc, iż dzi­ała ono jedynie wewnątrz komórek. Zewnątrzkomórkowe dzi­ałanie tego białka opisał amerykański biolog komórkowy Peter Sutovsky wraz ze swoimi kolegami z Ore­gon Health Sci­ences Uni­ver­sity w Beaver­ton. Wyniki badań przeprowad­zonych przez wyżej wymienionych naukow­ców opub­likowane zostały w Jour­nal of Cell Sci­ence. Otóż na zewnątrz komórek białko to odpowiedzialne jest za kon­trolę jakości spermy. Sperma przed ejaku­lacją prze­chowywana jest w nają­drzach, czyli tkance zna­j­du­jącej się w pobliżu jąder. To właśnie tam odbywa się kon­trola nasienia.

Plem­niki gorszej jakości są “znakowane” przez ubiq­ui­tynę a potem niszc­zone. Dzięki temu rośnie ilość zdrowych plem­ników, które nor­mal­nie pro­dukowane są w mniejszych iloś­ci­ach. Badanie nasienia pod kątem zawartości ubiq­ui­tyny umożliwi dokładną diag­nos­tykę bezpłod­ność u mężczyzn.

Bardziej szczegółowe bada­nia nad rolą ubiqi­tyny być może poz­wolą opra­cować męska pigułkę antykon­cep­cyjną. Będzie ona praw­dopodob­nie bez­pieczniejsza i skuteczniejsza niż obec­nie dostępne środki zapo­b­ie­ga­jące ciąży.

Przy­czyną niepłod­ności u mężczyzn bywa także uszkodze­nie jąder lub nasieniowodów w wyniku infekcji (np. rzeżączki) czy też urazu. Skutkiem tego może być brak dojrza­łych plem­ników w nasie­niu a w niek­tórych przy­pad­kach nawet całkowita bezpłod­ność. Przy­czyn niepłod­ności może być naprawdę wiele. Powodować ją mogą także niepraw­idłowości w budowie narządów rozrod­czych zarówno mężczyzn jak i kobiet, choroby układu rozrod­czego a nawet takie schorzenia, które wydawać by się mogło, że nie powinny mieć żad­nego wpływu na płod­ność (choroby serca, płuc, nerek). Dlat­ego też bada­nia mające na celu ustal­e­nie źródła prob­lemu bywają bardzo żmudne i trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Lecze­nie bezpłod­ności męskiej

Pier­wszym krok­iem w walce z niepłod­noś­cią u mężczyzn jest zmi­ana trybu życia. Cza­sami wystar­czy zmienić pewne nawyki, czy też dietę lub zrezyg­nować z nałogów, aby móc cieszyć się zdrowym potomstwem.

Co szkodzi płod­ności mężczyzn

  • Siedzący tryb życia
  • Prze­grzanie jąder
  • Nad­miar alkoholu
  • Szkodliwe warunki w pracy (np. zbyt wysoka temperatura)

Co pomaga płod­ności mężczyzny

  • akty­wny wypoczynek
  • dieta niskotłuszc­zowa, bogata w owoce i warzywa
  • wit­a­miny A, C, E oraz cynk — popraw­iają jakość nasienia

W zależności od przy­czyny bezpłod­ności u mężczyzn lekarz zapro­ponuje odpowied­nią terapię.

Jeśli przy­czyną niepłod­noś­cisą zaburzenia hor­mon­alne prowadzące do obniże­nia ilości i ruch­li­wości plem­ników lecze­nie bezpłod­ności męskiej polega na podawa­niu pac­jen­towi hor­monów. Nato­mi­ast jeśli np. przy­czyną trud­ności w wyda­niu na świat potomka spowodowane są żylakami powrózka nasi­en­nego wykonuje się zabieg ich usunię­cia. Infekcje układu moczowo-płciowego spowodowane najczęś­ciej bak­te­ri­ami leczy się zwykle anty­bio­tykami. Niedrożność nasieniowodów w niek­tórych przy­pad­kach można usunąć operacyjnie.

06/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.