Depositphotos_11203744_original1

Niepłodność u mężczyzn

zatwierdzone_merytorycznie - złoty_mini Niepłod­ność (potocznie zwana bezpłod­noś­cią) to prob­lem, który doty­czy w takim samym stop­niu mężczyzn,  jak i kobiet. U mężczyzn główną przy­czyną niepłod­ności jest mała ruch­li­wość plem­ników lub też niska jakość nasienia oraz urazy męs­kich narządów płciowych. Niepłod­ność u mężczyzn można skutecznie leczyć!

Przy­czyny niepłod­ności u mężczyzn

Najczęst­szą przy­czyną niepłod­ności męskiej jest niska jakość nasienia – obniżona ilość plem­ników (poniżej 20 mln w ml. nasienia) lub też ich zmniejs­zona ruch­li­wość czy zmi­any w budowie. Na taki stan rzecz wpływ mają m.in. choroby przenos­zone drogą płciową czy dłu­gotr­wałe prze­grze­wanie jąder (obcisła, nieprzewiewana garder­oba, częste korzys­tanie z sauny, spędzanie wielu godzin za kierownicą).

informacja Czy wiesz, że aż ok. 40 % przy­pad­ków niepłod­ności u mężczyzn spowodowanych jest zmniejs­zoną pro­dukcją spermy bądź gorszą jakoś­cią nasienia? Medy­cyna znalazła sposób, aby pomóc parom boryka­ją­cym się z tym właśnie problemem.

Ubik­wityna wys­tępuje w zasadzie w całym orga­nizmie człowieka. Do niedawna pom­niejszano jego rolę sądząc, iż dzi­ała ono jedynie wewnątrz komórek. Zewnątrzkomórkowe dzi­ałanie tego białka opisał amerykański biolog komórkowy Peter Sutovsky wraz ze swoimi kolegami z Ore­gon Health Sci­ences Uni­ver­sity w Beaver­ton. Wyniki badań przeprowad­zonych przez wyżej wymienionych naukow­ców opub­likowane zostały w Jour­nal of Cell Sci­ence. Otóż na zewnątrz komórek białko to odpowiedzialne jest za kon­trolę jakości spermy. Sperma przed ejaku­lacją prze­chowywana jest w nają­drzach, czyli tkance zna­j­du­jącej się w pobliżu jąder. To właśnie tam odbywa się kon­trola nasienia.

Plem­niki gorszej jakości są “znakowane” przez ubik­witynę, a potem niszc­zone. Dzięki temu rośnie ilość zdrowych plem­ników, które nor­mal­nie pro­dukowane są w mniejszych iloś­ci­ach. Badanie nasienia pod kątem zawartości ubik­wityny umożli­wia dokładną diag­nos­tykę bezpłod­ność u mężczyzn.

Bardziej szczegółowe bada­nia nad rolą ubik­wityny poz­wolą być może opra­cować męska pigułkę antykon­cep­cyjną. Będzie ona praw­dopodob­nie bez­pieczniejsza i skuteczniejsza niż obec­nie dostępne środki zapo­b­ie­ga­jące ciąży.

Przy­czyną niepłod­ności u mężczyzn bywa także uszkodze­nie jąder lub nasieniowodów w wyniku infekcji (np. rzeżączki) czy też urazu. Skutkiem tego może być brak dojrza­łych plem­ników w nasie­niu, a w niek­tórych przy­pad­kach nawet całkowita bezpłod­ność. Przy­czyn niepłod­ności może być naprawdę wiele. Powodować ją mogą także niepraw­idłowości w budowie narządów rozrod­czych zarówno mężczyzn jak i kobiet, choroby układu rozrod­czego oraz schorzenia, które wydawać by się mogło, że nie powinny mieć żad­nego wpływu na płod­ność (choroby serca, płuc, nerek). Dlat­ego też bada­nia mające na celu ustal­e­nie źródła prob­lemu bywają bardzo żmudne i trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Lecze­nie bezpłod­ności męskiej

Pier­wszym krok­iem w walce z niepłod­noś­cią u mężczyzn jest zmi­ana trybu życia. Cza­sami wystar­czy zmienić pewne nawyki, czy dietę, zrezyg­nować z nałogów, aby móc cieszyć się zdrowym potomstwem.

Co szkodzi płod­ności mężczyzn

  • Siedzący tryb życia
  • Prze­grzanie jąder
  • Nad­miar alkoholu
  • Szkodliwe warunki w pracy (np. zbyt wysoka temperatura)

Co pomaga płod­ności mężczyzny

  • akty­wny wypoczynek
  • dieta niskotłuszc­zowa, bogata w owoce i warzywa
  • wit­a­miny A, C, E oraz cynk — popraw­iają jakość nasienia

W zależności od przy­czyny bezpłod­ności u mężczyzn lekarz zapro­ponuje odpowied­nią terapię.

Jeśli przy­czyną niepłod­noś­cisą zaburzenia hor­mon­alne, prowadzące do obniże­nia ilości i ruch­li­wości plem­ników, lecze­nie bezpłod­ności męskiej polega na podawa­niu pac­jen­towi hor­monów. Nato­mi­ast jeśli np. przy­czyną trud­ności w wyda­niu na świat potomka spowodowane są żylakami powrózka nasi­en­nego, wykonuje się zabieg ich usunię­cia. Spowodowane bak­te­ri­ami infekcje układu moczowo-płciowego leczy się z kolei anty­bio­tykami. Niedrożność nasieniowodów w niek­tórych przy­pad­kach można usunąć operacyjnie.

Gene­ty­czne przy­czyny niepłod­ności męskiej

Ist­nieje wiele zaburzeń mają­cych podłoże gene­ty­czne. Niepłod­ność również się do nich zal­icza. Dlat­ego diag­nos­tykę męskiej niepłod­ności warto zwró­cić w kierunku poszuki­wa­nia czyn­nika gene­ty­cznego, szczegól­nie wtedy, gdy u pac­jenta stwierd­zona zostanie azoosper­mia, oligosper­mia lub gdy u part­nerki doszło do kole­jnego poronienia z rzędu. Obniżona płod­ność u panów jest często wynikiem niepraw­idłowości w chro­mo­so­mach. Dlat­ego też pier­wszym badaniem jakie powinno się wykonać u niepłod­nego mężczyzny (jak i niepłod­nej kobi­ety) jest badanie kar­i­o­typu, które polega na określe­niu liczby i budowy wszys­t­kich jego chro­mo­somów. Kole­jną gene­ty­czną przy­czyną niepłod­ności męskiej może być mutacja genu mukowis­cy­dozy, czyli genu CFTROdpowiada ona za takie prze­jawy niepłod­ności u panów jak choćby niedrożność nasieniowodów czy też ich jed­nos­tronny lub obus­tronny zanik. Pon­adto u części pac­jen­tów z zaburzeni­ami sper­mato­genezy obser­wuje się mikrod­elecję regionu AZF zlokali­zowanym na długim ramie­niu chro­mo­somu Y. Mutacja ta jest niestety dziedz­iczna, co oznacza, że będą ją również posi­adali syn­owie mężczyzny, który jest jej nosi­cielem. Obec­ność mikrod­elecji można potwierdzić lub wyk­luczyć przy pomocy badań molekularnych.

Rola porad­nictwa gene­ty­cznego w rozpoz­na­niu przy­czyn męskiej niepłodności

Porad­nictwo gene­ty­czne powinno być nieodłącznym ele­mentem postępowa­nia wobec pary boryka­jącej się z prob­le­mem obniżonej płod­ności. Lekarz gene­tyk, po zebra­niu wywiadu z part­nerami oraz zapoz­na­niu się z wynikami przeprowad­zonych wcześniej badań, będzie w stanie ustalić rzeczy­wistą przy­czynę trud­ności z poczę­ciem dziecka. Może też wskazać konkretne geny, które trzeba sprawdzić, jeśli oczy­wiś­cie żadne bada­nia nie były jeszcze wykony­wane lub zle­cić dodatkowe bada­nia w celu uzu­pełnienia diagnostyki.

06/06/2015

Dodaj komentarz

*