planujesz_ciaze

Badania i szczepienia przed ciążą

Planu­jesz ciążę? Marzysz o dziecku i chci­ałabyś, aby Twój maluszek urodził się zdrowy? Zad­baj o to jeszcze przed planowaniem ciąży! Wykonaj odpowied­nie bada­nia przed ciążą, aby mieć 100% pewność, że nic nie będzie zagrażać rozwi­ja­jącemu się płodowi. Poniżej zna­jdziesz infor­ma­cję na temat tego, które bada­nia są szczegól­nie ważne..

Jeśli zaży­wasz tabletki antykon­cep­cyjne lub korzys­tasz z wkładki wewnątrz­maci­cznej na ok. 2–3 miesiące przed planowaną ciążą powin­naś zaprzes­tać ich stosowa­nia. Warto też pod­dać się badan­iom lab­o­ra­to­ryjnym krwi oraz moczu.

Jeśli zajdzie konieczność warto posz­erzyć badanie pod­sta­wowe przed ciążą np. o określe­nie stęże­nia hor­monu tar­czycy w surow­icy krwi. Jeśli bada­nia przed planowaną ciążą wykażą niepraw­idłowości lecze­nie należy rozpocząć jeszcze przed zajś­ciem w ciążę.

Dzięki badan­iom przed planowaną ciążą możliwe jest stwierdze­nie m.in.:

  • Zakażeń układu moczowego
  • Niedokr­wis­tość
  • Choroby wątroby i nerek
  • Cukrzycę
  • Nietol­er­ancję glukozy

Uwaga! Infekcje układu moczowo-płciowego u kobiet w ciąży stanowią realne zagroże­nie dla zdrowia i życia płodu. Co gorsza, często tego typu zakaże­nia prze­b­ie­gają całkowicie bezob­ja­wowo, a przyszła matka nie ma świado­mości ist­niejącego zagroże­nia. Dlat­ego też to takie ważne, aby przed planowaną ciążą upewnić się, że nic nam nie dolega. Dowiedz się więcej na temat zakaże­nia układu moczowo-płciowego…

 

poradnik_przygotowania_do_ciazy Badanie przed ciążą, jakie warto jeszcze wykonać, to określe­nie grupy krwi oraz współczyn­nik RH (jeśli do tej pory takie badanie nie było przeprowadzane). Jest to ważne szczegól­nie wów­czas, gdy Ty masz współczyn­nik RH– nato­mi­ast ojciec dziecka RH+ . Jeśli dziecko odziedz­iczy krew po ojcu wów­czas dochodzi do kon­fliktu serologicznego.

 

W takiej sytu­acji przy drugiej ciąży (nawet jeśli pier­wsza zakończyła się poronie­niem) orga­nizm matki zaczyna atakować przenika­jące do jej orga­nizmu krwinki rozwi­ja­jącego się płodu. Może to z kolei doprowadzić nawet do śmierci dziecka. Dlat­ego też zaleca się podawanie matce po pier­wszej ciąży spec­jal­nego preparatu.

Warto wiedzieć:

  • Będąc w ciąży automaty­cznie zna­j­du­jesz się w grupie wysok­iego ryzyka zachorowa­nia na zakrzepicę. U 90% ciężarnych cho­ru­ją­cych na zakrzepicę, objawy wys­tępują tylko w lewej nodze.
  • Jed­nym z najniebez­pieczniejszych powikłań ciąży i połogu jest zakrzepica. Być może nie słysza­łaś jeszcze o tym, że zakrzepica bardzo często prze­b­iega bezob­ja­wowo, a zator tęt­nicy płuc­nej bywa przy­czyną zgonu ciężarnych. Dowiedz się więcej na temat zakrzepicy w ciąży…

Szczepi­enia przed ciążą

Na około 3 miesiące przed planowaną ciążą powin­naś pod­dać się bada­niu na obec­ność prze­ci­w­ciał prze­ci­wróży­czkowych. Jeśli wynik bada­nia będzie ujemny koniecznie zaszczep się przed ciążą na róży­czkę. Choroba ta jest bowiem bardzo niebez­pieczna dla rozwi­ja­jącego się płodu.

.

04/06/2015

Dodaj komentarz

*