biopsjakosmowki

Alkohol w ciąży

Koniec z mitem, że jedna lampka czer­wonego wina nie szkodzi kobi­etom w ciąży! Tak twierdzą orga­ni­za­torzy kam­panii “Ciąża bez alko­holu”. Jej celem jest uświadomie­nie przyszłym matkom, że dla zdrowia dziecka się nie pije, nawet niewielkiej ilości alkoholu.

Kam­panię orga­nizuje Państ­wowa Agencja Prze­ci­wdzi­ała­nia Prob­le­mom Alko­holowym we współpracy z Pol­skim Towarzys­t­wem Gineko­log­icznym. Patronuje jej min­is­ter zdrowia.Do kam­panii włączyło się ponad 600 samorządów lokalnych.

poradnik_FAS W ramach akcji w telewizji emi­towane będą spoty reklam­owe, a w przy­chod­ni­ach roz­dawane ulotki infor­ma­cyjne. Z danych przed­staw­ionych przez PAPPA wynika, że co trze­cia kobi­eta w ciąży pije alko­hol — piwo, wino, wódkę. Dwie trze­cie z nich nie jest w ogóle przestrze­ganych przez lekarza, że picie szkodzi dziecku.

Według wiceprezes Agencji Katarzyny Łukowskiej, w społeczeńst­wie jest sil­nie zako­rzenione przeświad­cze­nie, że lampka czer­wonego wina nie tylko ciężarnej nie szkodzi, tylko wręcz pomaga. Jej zdaniem, z tym mitem należy skończyć. Łukowska pod­kreśliła, że w 16 proc. źródłem tego mitu są lekarze. Wiceprezes pod­kreśliła, żkażdy kieliszek wyp­ity przez kobi­etę w ciąży jest równocześnie “wyp­i­jany” przez jej nien­ar­o­d­zone dziecko a zawartość alko­holu we krwi jest u nich iden­ty­czna. Tylko u matki jest on elim­i­nowany z orga­nizmu przez wątrobę, dziecko takiego mech­a­nizmu obron­nego, ani żad­nego innego nie ma.

Dodała, że nie ma takiej dawki alko­holu, którą kobi­eta w ciąży, nieza­leżnie od tego, w którym jest trymestrze, mogłaby wypić. “Dlat­ego lep­iej być absty­nen­tem” — pod­kreśliła. PAPPA zwraca uwagę, że szczegól­nie niebez­pieczne jest picie w pier­wszych dni­ach po zapłod­nie­niu, a więc wtedy, gdy kobi­eta jeszcze nie wie, że jest w ciąży. Najwięk­sze uszkodzenia mózgu i układu ner­wowego może spowodować alko­hol w pier­wszych 3–5 tygodniach.

Alko­hol pity w trzecim trymestrze ciąży może znacząco spowol­nić rozwój dziecka…

…a nawet spowodować przed­w­czesny poród. W prze­ci­wieńst­wie do innych wcześ­ni­aków, dziecko które miało częsty kon­takt z alko­holem w orga­nizmie matki, nigdy tych braków nie nadrobi. Wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa Gineko­log­icznego Tomasz Niemiec pod­kreślał, że zdrowie dzieci może zależeć od stylu życia kobiet. Dodał, że to do lekarza pod­sta­wowej opieki medy­cznej należy poin­for­mowanie kobi­ety o skutkach picia alko­holu, bo gdy mówi o tym ginekolog, jest już często zbyt późno..

Jak podaje PAPPA, w Polsce co roku rodzi się ok. 9 tys. dzieci cier­pią­cych na zaburzenia roz­wo­jowe spowodowane kon­tak­tem z alko­holem w cza­sie okresu płodowego. Według Agencji, przy­padki, kiedy dziecko rodzi się już pijane, są spo­rady­czne. Poważnym prob­le­mem jest nato­mi­ast picie alko­holu przez ciężarne kobi­ety, najczęś­ciej wyk­sz­tał­cone i wcale nie ze środowisk pato­log­icznych, które nie zdają sobie sprawy, że nawet spo­rady­czne picie może bardzo zaszkodzić dziecku. Płodowy Zespół Alko­holowy (FAS) jest w Polsce częst­szy niż zespół Downa — alar­muje PAPPA. Naukowcy uważają, że z powodu kon­taktu płodu z alko­holem dzieci cho­rują później m.in. na ADHD, mają wady serca, nerek, prob­lemy z widze­niem i ze słysze­niem. Takie dzieci — według Mał­gorzaty Kleck­iej ze Sto­warzyszenia Zastępczego Rodzi­cielstwa — mimo zmi­any środowiska, dobrej opieki — są trudne w wychowa­niu i trudno je zmienić. Z reguły nie radzą sobie w życiu i trafi­ają do więzień, szpi­tali psy­chi­a­trycznych i innych zakładów opieki.

Bada­nia, na które powołuje się PAPPA (przeprowad­zone w 2005 roku przez PBS), dowodzą, że najczęś­ciej w cza­sie ciąży alko­hol piją kobi­ety z wyk­sz­tałce­niem śred­nim, najrzadziej — z wyk­sz­tałce­niem pod­sta­wowym. Najwięcej piją­cych w cza­sie ciąży kobiet jest w małych i śred­nich mias­tach — najm­niej w dużych aglom­er­ac­jach i na wsiach.

Niemal dwie trze­cie ciężarnych nie było ostrze­ganych przez lekarzy przed negaty­wnymi kon­sek­wenc­jami picia alkoholu

W ciągu ostat­nich tygodni media odno­towały przy­padki urodzenia się pijanych dzieci. 13 lipca w Zabrzu urodz­iło się dziecko, które miało we krwi 1,2 promila alko­holu. 22 lipca w Elblągu przyszedł na świat noworodek, który miał we krwi 1,8 promila. Matki tych dzieci w cza­sie porodów były pijane. Oba noworodki były w ciężkim stanie, a kon­sek­wencje picia alko­holu przez matki w cza­sie ciąży będą odczuwały przez całe życie.

16/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.