Porady ekspertów
Depositphotos_11639640_original

Co bada i jak wygląda test podwójny w ciąży?

Test pod­wójny obok testu potrójnego i testu PAPP-A zal­icza się do grupy tzw. niein­wazyjnych testów pre­na­tal­nych (prze­siewowych). Z jed­nej strony stanowią one całkowicie bez­pieczną nieza­graża­jącą zdrowiu oraz życiu metodę bada­nia, z drugiej jed­nak nie pozwalają na jed­noz­naczne stwierdze­nie choroby gene­ty­cznej u dziecka, a jedynie na ocenę ryzyka jej wys­tąpi­enia. Do staw­ia­nia diag­nozy służą bowiem badania […]

StockSubmitter|||$|0N|000000000000000000000000000000000000000000|$@3003009.163_@$$@$$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$$@$$@$$@$@$@$@$@$@$@$@$$@$@$@$@$@$@$@$$@$$@@$|||$$0$0$0|_________________________________________|000000000000000000000000000000000000000000|

Kordocenteza: na czym polega i co pozwala wykryć?

Kor­do­cen­teza, czyli anal­iza krwi pępowinowej, to inwazyjne badanie pre­na­talne wykony­wane między 18 a 20 tygod­niem ciąży. Obar­c­zona jest niestety najwięk­szym ryzykiem powikłań, więk­szym nawet niż przy amniop­unkcji, np. infekcji wewnątrz macicy, pęknię­cia pęcherza płodowego, krwiaka pępowinowego, a nawet poronienia. Dlat­ego po każdym takim zabiegu przyszła mama powinna jeszcze przez jakiś czas zostać pod opieką specjalistów. […]

Depositphotos_64713341_original1

To badanie warto wykonać planując ciążę

Planu­jesz ciąże. Chcesz się do niej jak najlepiej przy­go­tować i zro­bić wszys­tko, aby prze­b­ie­gała bez zakłóceń? Czy zda­jesz sobie jed­nak sprawę, że niek­tóre choroby nie dają żad­nych objawów, a ich skutki są bardzo niebez­pieczne? Taka jest właśnie zakrzepica. Ból nóg od kolan w dół? To może być zakrzepica! O zakrzepicy zwanej również trom­bofilią mówi się, […]

biopsjakosmowki

Nieinwazyjne badanie prenatalne – test PAPP-A

Test PAPP-A jest chyba najczęś­ciej wykony­wanym niein­wazyjnym badaniem pre­na­talny. Jak wszys­tkie testy tego typu nie niesie ze sobą najm­niejszego zagroże­nia dla matki, jak i rozwi­ja­jącego się w macicy płodu. Można go przeprowadzić już między 10 a 14, tygod­niem ciąży, a więc wyjątkowo wcześnie. Co bada test PAPP-A? Wynik testu PAPPA nie da rodz­i­com jed­noz­nacznej odpowiedzi […]